Продуктите, с
които работим и нашите решения
Нашите ГИС Перфект решения – 100 % съвместими с продуктовата линия на Autodesk.
Модул за трансформиране на данни

Трансформира векторни данни от различни координатни системи и картографски проекции в среда на AutoCAD, Map3D, Civil 3D.PowerPoint fileИзтегли

Функционалност
 • Трансформира векторни данни от/към: координатна система 1970 г. (зони К-3, К-5, К-7 и К-9), координатна система 1950 г. (зони К-34 и К-35), WGS84 (B,L и X, Y, Z) и Софийска координатна система.
 • След трансформацията DWG файла съхранява информация за текущата координатната система.
 • Трансформацията запазва изцяло структурата на потребителя.
Трансформации Трансформации обекти
С модула се работи моного лесно Трансформиране на различни
обекти
Области на приложение

За всички дейности изискващи прилагането на трансформация на данни от/към описаните по – горе координатни системи.

Конвертор за прехвърляне на данни от ФРЗ-Единен формат и CAD формат в AUTODESK DWG формат

100% съвместим с продуктите на Autodesk. Дейности:

Прехвърляне на данни от ФРЗ-Единен Формат (ZEM файлове) и/или CAD формат (CAD файлове) в среда на AutoCAD, Map3D,Civil 3D. PowerPoint fileИзтегли

Функционалност
 • След конвертирането всички обекти са в DWG формат,разпределени по слоеве, съгласно номенклатурата на линиите,точките, надписите и условните знаци в действащата нормативна база,
 • Имената на слоевете са на български език и са съобразени с имената на обектите,
 • Всички етикети за връзки с базите данни са конвертирани като атрибути на блокове,
 • Прехвърлянето на атрибутните данни и връзката с графичните обекти се става автоматично,
 • Конвертора работи еднакво добре със и без топология. При работа без топология не е нужно да се изчистват данните от геометрични грешки,
 • Изпълнение на различни заявки за визуализация и справки.
Области на приложение

За всички дейности използващи кадастрални данни по смисъла на Закона за кадастър и имотен регистър (ЗКИР) и Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и за свързаната с тях нормативна база.

Използване на карти от Autodesk 360

Показване на карта от онлайн услуга. PowerPoint fileИзтегли

Функционалност
 • Онлайн картата е временна графика, която се предоставя динамично от услугата за онлайн карти.Тя съдържа три слоя аеро снимка, пътна карта(пътища и населени места) и третия е обединен от първите два Показва се зад всички други чертожни обекти в прозореца и обхваща обхвата на GIS координатната система, зададена в чертожния файл.
Области на приложение

За всички дейности изискващи използването на OnLINE карта.

Управление на земеделските имоти около завод, мина, път, река и др.

Определяне на засегнати имоти. PowerPoint fileИзтегли

Функционалност
  Визуализира следните слоеве с данни
  • Земеделски фонд
  • Горски фонд
  • Водни площи
  • Наслени места
  • Територии на транспорта
  • Индустриални отпадъци
  • Територии за възтановителни работи
  • Територии за добив на полезни изкопаеми
  • Парцели
  • Землищни граници
  Растерни изображения
  • Релеф – DEM файл
  • Ортофото
  • ЕТК
  Създаване на буфери за определяне на засегнатите обекти
  • Точки
  • Линии
  • Полигони
  • Съществуващи обекти
  Пробвано е за работа с 35 землища, няма промяна на бързодействието.Всички данни се намират (графични и атрибутни) в SQLite формат.
Области на приложение

За всички дейности изискващи определянето на съществуващи обекти от други съществуващи или нововъведени.