Продуктите, с
които работим и нашите решения
Геопространствено решение за управление на ВиК мрежите и съоръженията

За нуждите на ВиК организациите са създадени два индустриални моделa за водопровод и канализация. Те представляват релационни бази данни (схеми) в ORACLE, SQL Server или SQLite)

Индустриалните модели водопровод и канализация позволяват на предприятията да използват CAD инструменти за документиране, поддържане и представяне на съществуващата мрежа и инфраструктура. По този начин водопроводните и канализационни съоръжения се обвързват с атрибутни данни и свързаните с тях активи, например помпи, водомери, клапани и др.

Модулите за водопровод и канализация са снабдени със специфични за отрасъла данни, които се състоят от използвани, за отрасъла, схеми за данни, връзки между класове обекти, бизнес правила, работни потоци и др. Всяка област може да се персонализира според специфичните нужди.

Създадена е обширна библиотека от работни потоци, която помага на инженерите да изпълняват своите ежедневни задачи. Работните потоци са предназначени да рационализират дейностите, свързани със създаването и поддържането на водопроводните и канализационни мрежи.

Моделите пристигат с основна функционалност и се персонализират на място за съответните страни. Променят се формите за въвеждане и редактиране, съдържанието на номенклатурните таблици и отчети като могат да се създават и нови.

Как да използвате стандартна схема за данни, автоматизиране бизнес и работни потоци, отчети и др.

Цел

  • Укрепване на капацитета в сферата на административните и публични услуги;
  • Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението;
  • Поддържане на наличните данни и информация, както и издаването на съответните документи свързани с водоснабдяване и канализация, управление на активите;
  • Информационни услуги, планиране и управление на ВиК мрежите и съоръженията.

Обхват на данните

  Тематичен обхват

  Информационната система поддържа данни за обекти от водопроводните и канализационните мрежи в населени и извън населени места, схеми за водоснабдяване, цифров модел на релефа с необходимата точност и ситуацията в населени и извън населени места, която може да се опреснява.

  Териториален обхват

  Териториалният обхват на информационната система съвпада с района на управление на предприятието “ВиК”. Това е територията в регулационни граници на всички населени места в този район, както и буферна зона около водопроводите и другите съоръжения на ВиК извън населените места, които се стопанисват от предприятието.

  Функционален обхват

  Системата изпълнява следните обобщени функции:

  • въвеждане на данни за графичното положение и характеристиките на обектите от ВиК мрежите и съпътстващите ги съоръжения;
  • поддържане на данните – редактиране на графични и атрибутни данни за всеки от обектите или за групи обекти;
  • изваждане на справки за характеристиките на даден обект или група обекти;
  • изваждане на графични и комбинирани документи като например “разрешение за включване във ВиК мрежата”;
  • тематично визуализиране на обектите с различни точкови и линейни условни знаци;
  • надписване на характеристиките на обектите;
  • извършване на анализи и показване на резултатите чрез EXCEL, WORD и ДОКЛАДИ(REPORTS);
  • проектиране на трасето на нови участъци от ВиК мрежите;
  • Потребителски групи – администратор, редактор, наблюдател и създаване на произволни.

  Организационен обхват

  Пряко отношение към внедряването и работата на системата ще имат Управителят на ВиК дружеството, главният инженер по техническите въпроси, главният инженер по експлоатацията, отдели “Водоснабдяване”, “Канализация”, “Енергомеханичен”, “Технология, организация и развитие”, “Оперативно управление”, главният специалист по кадастъра. В бъдещото развитие отделни модули ще се инсталират и в техническите райони.

Модел на данните

  1. Модел на данните за водопроводната мрежаPowerPoint file Изтегли

  2. Модел на данните за канализационната мрежаPowerPoint fileИзтегли

  Освен основните класове обекти за водопроводната и канализационна мрежа съдържа следните групи:

  3. Група управление на собственостаPowerPoint fileИзтегли

  Целта на групата е постигане на ефективност при управлението на собствеността. В резултат от работата на системата ще се постигне точност, своевременност, гъвкавост и икономичност при актуализиране, отчитане и планиране на краткосрочни и дългосрочни дейности и задачи по управлението на инфраструктурните обекти, надземни и подземни съоръжения и други. Системата основно ще генерира справки по различни аспекти на управлението, които ще включват:

  • необходимост от текущи ремонти, подмяна на консумативи и др.;
  • планиране на необходимите разходи за годишно управление на изградената инфраструктура;
  • генериране на справка за елементите от инфраструктурните обекти и съоръжения, подлежащи на основен ремонт или подмяна към даден период от време;
  • актуализиране на балансовите стойности на недвижимата собственост;
  • планиране на необходимите разходи за голям период от време, като се отчитат амортизационни срокове, необходимост от подмяна или основен ремонт на отделни елементи от инфраструктурните обекти и съоръжения на базата на нормативни документи и други предварително въведени срокове и правила;
  • възможност за извършване на актуална инвентаризация на всички елементи от недвижимата собственост;
  4. Административна групаPowerPoint file Изтегли

  Тази група съдържа класовете обекти, които съхраняват и управляват контакти, договори, информация за клиенти и производители и местоположение. Освен това административната група включва клас полигон за управление на административни области, градове, зони на измерване, зони на налягане, защитни зони, зони за доставки и др.

  5. Група събития и маркериPowerPoint file Изтегли

  Тази група съдържа класовете обекти за събития (Например: теч във водопроводната мрежа) и съответната информация за наблюдения и поддръжка, свързани с дадения обект. Те могат да бъдат маркирани.

  6. Група защитаPowerPoint file Изтегли

  Анодите и обвивките обикновено са свързани с тръба. Най-добрият начин да създадете тези класове функции е да използвате предварително дефинирания работен процес за създаване на защита.

  7. Група съоръженияPowerPoint file Изтегли

  Модул за управлението и поддръжка на съоръженията. Те се използват за ориентиране или за илюстрация. Класовете обекти съдържат атрибути, които зависят от проекта и целта.

  8. Построения

  Функциите за конструиране и изчисление (COGO) се използват в инфраструктурните модели. Конструктивните функции имат пряк достъп до модела на корпоративната индустрия. Съществуващите координати се извличат и резултатите се съхраняват директно в базата данни. По желание можете да генерирате подробни отчети за етапите на конструиране.

  9. Помощен моделPowerPoint file Изтегли

  Помощният модел ви позволява да отделите геометрия от атрибути, което ви позволява да поддържате сложни мрежови топологии с меки и твърди разделени точки. Например: Имаме връзка, свързана с главна секция. Ако искаме да свържем допълнителен потребител, без да разделяме основния тръба, използваме меко разделяне.

  10.Хидравлична групаPowerPoint file Изтегли

  Хидравличната група съдържа класове обекти, които се отнасят до хидравличния капацитет на мрежата за отпадъчни води. Посредством нея могат да се правят хидравлични анализи, оценка на съществуваща или нова канализационна система, за планиране и рехабилитация, поддръжка и разширения на мрежата.

  11. Група инспектиранеPowerPoint file Изтегли

  За да се избегнат санитарните проблеми или наводненията, мрежата за отпадни води трябва редовно да се инспектира и при необходимост да се реновира. За да се прецени тежестта на необходимите ремонти и да се преценят разходите за ремонт на повредени елементи, е важно да имате точни данни за инспекциите. Това се извършва чрез импортиране на данни от инспекциите. След като импортирате инспекционната информация, можете да изпълнявате някоя от следните задачи:

  • Проверка на данните;
  • Класифициране на всички повреди и характеристики на мрежата за отпадни води;
  • Анализ на данните и създаване на проект за отстраняването им;
  12. Дренажи

  Отводнителна зона е район, от който водата се влива на определено място, като например канализационна тръба, река, езеро, море, океан и др.

Топология

  Топологиите моделират обекти и явления в реалния свят. Обикновено потребителят на ГИС се нуждае от информация за връзките между обекти и топологичните им характеристики и проследяване на обекти в мрежата. Логическата топология е подходяща, когато обектите в реалния свят са свързани помежду си в мрежи.

  водопровод

  • Топология на водопроводната мрежа - построена е от класа възли WA_POINT и линейния клас WA_LINE. Класът възли може да бъде свързан със сайт (FID_SITE).
  • Топология на обекти за контрол - построена е от класа възли WA_C_POINT и линейния клас WA_C_LINE. . Класът възли може да бъде свързан със сайт и с контролен шкаф (FID_SITE, FID_CONTROL_CABINET).

  канализация

   Моделът за данни за канализационния модул съдържа топологията на канализационната мрежата, която е изградена от клас точки (WW_POINT) и класа на секциите (WW_LINE).

  Топологията позволява по-бързо и лесно да се въвеждат, редактират, да се правят анализи и отчети.

Въвеждане и редактиране

  1. Директно въвеждане

  Създадени са автоматизирани работни процеси, чрез които се въвеждат обекти:

   а. Създаване на точка от мрежата;

   б. Създаване на линейни обекти от мрежата;

   в. Създаване на линейни обекти с точки за монтаж;

   г. Създаване на връзка с потребител;

   д. Създаване на защита;

   е. Създаване на административна информация;

   ж. Създаване на шахта;

   з. Създаване на секция;

   и. Създаване на зони за отводняване;

   к. Създаване на пожарен кран;

  Пример за въвеждане на секция в канализацията по т. (з): Ще се изгражда търговски център и трябва да се поемат отпадъчните води и да се отведат към системата за събиране и пречистване в района. За целта ще трябва да се добави 150m 150 мм бетонна тръба, която ще се свърже с шахта Aa39. Ще използват съществуващи референтни записи, за да ускорите работата.

  Извършват се следните операции:

  • Намиране района където ще се строй нов Търговския център и директно въвеждане от EXCEL на измерените GPS XY координати за 5 нови шахти и нова дренажна зона: PowerPoint file Пусни видео
  • Въвеждане на една дренажна и две под-дренажни зони:PowerPoint file Пусни видео
  • Въвеждане на пет нови шахти, графика и атрибути:PowerPoint file Пусни видео
  • Въвеждане на секции между 5-те шахти:PowerPoint file Пусни видео
  • Въвеждане на комплексни шахти:PowerPoint file Пусни видео

  2. От други формати (от ZEM и CAD формат):PowerPoint file Пусни видео

  3. Директно вход и изход от EXCEL

Анализи

  Създадени са анализи, които идват със софтуера. Те са:

  • Намиране на свързани потребители с условие за стоп.
   Пример: Изолиране на пропускащ клапан във водопроводната мрежа; PowerPoint fileПусни видео PowerPoint fileИзтегли
  • Намиране на свързани потребители.Пример: Определят потребителите които ще бъдат засегнати от текущ ремонт;PowerPoint file Пусни видео PowerPoint fileИзтегли
  • Най-кратък път;PowerPoint file Пусни видео
  • Намиране на несвързана точка от мрежата;PowerPoint file Пусни видео PowerPoint file Изтегли

  По желание на клиента могат да се направят допълнително.

Функции за обектите на канализацията

  • Интерполиране на кота дъно на секция:PowerPoint file Пусни видео
  • Създаване на записи за подръжка;
  • Създайте точки на свързване за всички наблюдения;
  • Създавайте или актуализирайте геометрията на наблюденията;
  • Създаване на схеми: PowerPoint file Пусни видео

Отчети

  Работните процеси (WORKFLOW) се използват за генериране на предварително дефинирани или дефинирани от потребителя отчети. Дизайнерите могат бързо и лесно да генерират отчети от списък с предварително зададени шаблони за отчети. PowerPoint fileПусни видео
  Тези отчети включват:

  канализация

  • Описание на данните на модела - показва пълен списък с всички теми и класове обекти в базата данни за канализация. Той също така показва броя на функциите за всеки клас функции и начина, по който те са свързани с други таблици (мета-таблицата TB_RELATIONS): PowerPoint fileИзтегли
  • Статистика за дата на създаване - показва датите на създаване и дължините на секциите.PowerPoint 
          fileИзтегли
  • Статистика за грешки - показва грешки в мрежата:PowerPoint fileИзтегли
  • Статистически данни за мрежата - показва информация за линии и точки, други класове обекти, както и количеството им:PowerPoint fileИзтегли
  • Статистика за шахти - показва информация за шахтите:PowerPoint file Изтегли
  • Секция – показва секция от канализационната мрежаPowerPoint file Изтегли
  • Статистика за секции – статистика за секцииPowerPoint file Изтегли
  • Инспекция на секциите от канализационната мрежа

  водопровод

  • Описание на данните на модела - показва пълен списък с всички теми и класове обекти в базата данни за водопровода. Той също така показва броя на функциите за всеки клас функции и начина, по който те са свързани с други таблици (мета-таблицата TB_RELATIONS):
  • Статистика на хидранти - показва информация за хидрантите;
  • Статистика за водопроводната мрежа - показва информация за точкови обекти и тръби, и други класове обекти, както и количество;

Услуги и информационно-кадастрални дейности

  Със създаването на ГИС ще се автоматизира информационно-кадастралната дейност, като по-важните задачи за решаване са следните:

  • управление на активите;
  • планиране, управление и следене на краткосрочни и дългосрочни дейности;
  • поддържане на точни и актуални данни за пространственото положение и характеристиките на обектите от ВиК мрежите;
  • осигуряване възможност за автоматизирано проектиране на трасетата и параметрите на нови обекти в мрежите;
  • улесняване обслужването на клиентите чрез автоматизирана обработка на визи и издаване на разрешения за свързване към системата на ВиК;
  • подпомагане на планирането и управлението чрез анализи при включване на нови участъци – акумулиране на консумацията, ресурс на водоизточниците и др.;
  • подпомагане на диспечеризирането на водоснабдяването и канализацията в населените места, както и на регионалното диспечеризиране чрез извършване на автоматизирани анализи в мрежите на ВиК, свързани с изчисляване на консумация, налягане, загуби, пропусквателна способност, разпространение на замърсяването, ограничаване на потреблението и др.;
  • подпомагане на фукциите по стопанисване и поддържане на съоръженията чрез генериране на справки за техните характеристики, графични документи като планове, скици, трасировъчни схеми и др.;
  • сключване на предварителни и присъединителни договори;
  • управление на инвестиционни проекти и програми;
  • и много други.

Уеб-базирана платформа

  MapGuide Open Source е уеб базирана платформа, която позволява на потребителите да разработват и внедряват приложения за уеб картографиране и геопространствени уеб услуги.

  Да позволява на потребителите:

  • директен достъп до БД;;
  • работа в интернет и локална мрежа;
  • използване на условни знаци и типове линии по БДС;
  • поддържа най-популярните геопространствени файлови формати, бази данни и стандарти;
  • бърза, мащабируема платформа;
  • поддържат богат достъп до пространствени данни, както вектор, така и растер;
  • осигуряват възможно най-висока степен на интерактивност;
  • предоставят пълен набор от пространствени анализи;
  • създават визуално ясни, реални и коректни картографски карти;
  PowerPoint file Пусни видео PowerPoint fileПробвай в реално време

Storm and Sanitary Analysis

  Този софтуер може да се използва за проектиране и анализ на:

  • системи за отводняване на магистрали (канавки и входове за отводняване);
  • канализационни мрежи и свързани помежду си езера за задържане;
  • канализационни мрежи и свързани помежду си езера за събиране;
  • подразделящи дренажни системи;
  • оразмеряване и проектиране на езера за задържане и изходни съоръжения;
  • мостове и водостоци, включително заливане на пътя;
  • изследвания на качеството на водите;
  • санитарни канализации, лифтове, CSO и SSO;

  Типичните приложения включват:

  • Проектиране и оразмеряване на компонентите на дренажната система за контрол на наводненията;
  • Проектиране и оразмеряване на местата за задържане и контрол на наводненията, опазване на качеството на водите;
  • Заливно картографиране на естествени канали;
  • Проектиране на стратегии за контрол и минимизиране на комбинираните преливни канали (CSO);
  • Оценка на въздействието на притока и инфилтрацията върху преливниците на санитарни канализации (СОП);
  • Генериране на натоварвания на замърсители, които не са от точкови източници и изследване на разпределението на товара на отпадъци;

Пример:

PowerPoint fileОбщ преглед

3D Модели и анализи

  Autodesk® InfraWorks® е платформа за планиране и проектиране, която позволява на инженерите бързо и лесно да реализират предварителното намерение за дизайн в контекста на реалния свят, увеличавайки вземането на решения от екипа. Той използва автоматизирани, богати възможности за изграждане на 3D модели с уеб базирана технология и вертикално специализирана функционалност, за да осигури на инфраструктурните инженери най-завладяващия kонцептуален дизайн на модела.

  InfraWorks помага на организациите:

  • Предоставяне на възможност на заинтересованите страни да се уверят в цялостния потенциал на проекта.;
  • Спестяване на време и пари чрез автоматизирана интеграция на данни от множество източници.;

  Потребителите се наслаждават на InfraWorks, защото могат:

  • Възможно и лесно да представят предварителното намерение за дизайн в контекста на реалния свят;
  • Безпроблемно да комуникират и сътрудничат с вътрешни и външни заинтересовани страни през целия жизнен цикъл на проекта;
  • Да използват ефективно достъпа и да интегрират данните от множество източници в много точен модел;

  InfraWorks включва инструменти за концептуално и дренажно проектиране.

Пример:

PowerPoint fileОбщ преглед