Продуктите, с
които работим и нашите решения
Геопространствено решение за управление на поземлемната собственост и кадастъра

Цел

  • Укрепване на капацитета в сферата на административните и публични услуги;
  • Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението;
  • Поддържане на наличните данни и информация, както и издаването на съответните документи, свързани с управление на кадастъра и поземлемната собственост, управление на активите;
  • Информационни услуги, планиране и управление на кадастъра и поземлемната собственост.

Обхват на данните

  Тематичен обхват

  Информационната система поддържа данни за обекти на кадастъра, регулацията и съпътстващите ги обекти в населени и извън населени места, схеми за етажи, цифров модел на релефа с необходимата точност и ситуацията извън населените места, която може да се актуализира.

  Териториален обхват

  Териториалният обхват на информационната система съвпада с района на управление на съответната община. Това е територията в регулационни граници на всички населени и извън населени места в този район.

  Функционален обхват

   Системата изпълнява следните обобщени функции:
  • въвеждане на данни за графичното положение и характеристиките на обектите от кадастъра и регулацията;
  • поддържане на данните – редактиране на графични и атрибутни данни за всеки от обектите или за групи обекти;
  • издаване на справки за характеристиките на даден обект или група обекти;
  • издаване на графични и комбинирани документи като например “Скица”;
  • тематично визуализиране на обектите с различни условни знаци и цветове;
  • надписване на характеристиките на обектите;
  • извършване на анализи и показване на резултатите чрез EXCEL, WORD и ОТЧЕТИ(REPORTS);
  • Потребителски групи – администратор, редактор, наблюдател и създаване на произволни.

  Организационен обхват

  Пряко отношение към внедряването и работата на системата ще имат кметът на общината, главният инженер по техническите въпроси, главният инженер по експлоатацията, отдели “ТСУ”,“Технология, организация и развитие”, “Оперативно управление”, главният специалист по кадастъра. Отделни модули могат да бъдат инсталирани и в техническите служби.

  Модел на данните

   Освен основните класове обекти за kadastyra i ob]inskata sobstvenost съдържа следните групи:

   1. Група управление на собственостаPowerPoint fileИзтегли

   2. Административна групаPowerPoint file Изтегли

   Тази група съдържа класовете обекти, които съхраняват и управляват контакти, договори, информация за клиенти и производители и местоположение. Освен това административната група включва клас полигон за управление на административни области, градове, зони за доставки и др.

   3. Група събитя и маркериPowerPoint file Изтегли

   Тази група съдържа класовете обекти за събития (Например: проблемими, ремонти и др. в общински обекти) и съответната информация за наблюдения и поддръжка, свързани с дадения обект. Те могат да бъдат маркирани.

   4. Група съоръженияPowerPoint file Изтегли

   Модул за управлението и поддръжка на общинските обекти. Те се използват за ориентиране или за илюстрация. Класовете обекти съдържат атрибути, които зависят от проекта и целта.

   5. Построения

   Функциите за проектиране и изчисление (COGO) се използват в модела. Конструктивните функции имат пряк достъп до модела. Съществуващите координати се извличат и резултатите се съхраняват директно в базата данни. По желание можете да генерирате подробни отчети за етапите на проектиране.

   6. Помощен модел PowerPoint fileИзтегли

   Помощният модел ви позволява да отделите геометрия от атрибути, което ви позволява да поддържате сложни мрежови топологии с меки и твърди разделени точки. Например: Делба - можем да направим пробно делбата без да прекъсваме границите на имота. Това се нарича меко разделяне.

   7. Релеф

   Информацията за височината, като контурни линии, точки и ръбове, се съхранява в класовете обекти на групата "Релеф". Например за генериране на локален DTM.

   8. Земна покривка

   Моделът за обработка на земя използва топология на района, за да осигури постоянни и неприпокриващи се обекти земно покритие. Например: паркове, градинки, водни площи, асфалтови площи и др.

  Топология

   Топологиите моделират обекти и явления в реалния свят. Обикновено потребителят на ГИС се нуждае от информация за връзките между обектите и топологичните им характеристики и проследяване съседи острови и др. За модела на кадастъра и регулацията са създадени две площни топологии „КАДАСТЪР“ и „РЕГУЛАЦИЯ“. За уличната мрежа е създадена логическа топология с осови линии и точки. Създадено е сечение между „КАДАСТЪР“ и „РЕГУЛАЦИЯ“ за определяне на придаваеми и отчуждаеми части.

   • използване на гранични възли и центроиди (вместо затворени полилинии);
   • избягва нееднозначности;
   • позволява комплексни форми с острови в острови;
   • Работи с дъги;
   • Изчислява сечение между две или повече топологии;
   • надписване на характеристиките на обектите;
   • извършване на анализи и показване на резултатите чрез EXCEL, WORD и ОТЧЕТИ(REPORTS);
   • Потребителски групи – администратор, редактор, наблюдател и създаване на произволни.

   Използване на гранични възли и центроиди (вместо затворени полилинии).

   Въвеждане и редактиране

   За да получите представа за опциите за въвеждане и редактиране, по-долу ще видите някои от тях:

   • Търсене на обекти PowerPoint fileПусни видео;
   • Обединение на два имота. Запис в история на данните PowerPoint fileПусни видео;
   • Обединение на два имота. Въвеждане на ново УПИ PowerPoint fileПусни видео;
   • Промяна на данни за съществуващ обект;
   • Премахване на обект;
   • Създаване на административна информация;
   • Въвеждане на данни чрез дигитализиране
   • Въвеждане по координати

    PowerPoint file 1. Пусни видео

    PowerPoint file 2. Пусни видео;

   • Делене на части

    PowerPoint file 1. Пусни видео

    PowerPoint file 2. Пусни видео

    PowerPoint file 3. Пусни видео;

   • Въвеждане чрез привързване към точки от картата;
   • Въвеждане чрез построения (разстояние, посока, успоредно, перпендикулярно на линия);
   • Въвеждане от CAD и ZEM формат

    PowerPoint file Пусни видео;

   • Построяване на площен обект от избрани граници;
   • Координатни трансформации

    PowerPoint file Пусни видео;

   • Създаване на координатни регистри

    PowerPoint file Пусни видео;

   • Въвеждане и редакции на текстови характеристики;

   Услуги и информационно-кадастрални дейности

    1. Създаване на регистри за земята:
    • Карти на поземлените имоти;

     PowerPoint fileПусни видео

    • Оценка на имотите;
    • Публични запитвания и справки;

     PowerPoint fileПусни видео

    • Мултимедийна интеграция;
    2. Управление на имотите и съоръженията:
    • Придобиване на земя и разпореждане с нея;
    • Опис на сградите и собственост;
    3. Генериране на кадастрални скици по образец на АГКК:
    • Скица на поземлен имот;

     PowerPoint fileПусни видео

    • Оценка на имотите;
    • Скица на сграда;
    • Схема на самостоятелен обект;

   3D Модели и анализи

   Autodesk® InfraWorks® е платформа за планиране и проектиране, която позволява на инженерите бързо и лесно да реализират предварителното намерение за дизайн в контекста на реалния свят, като намалява времето за вземане на решения от екипа. Той използва автоматизирани и богати възможности за изграждане на 3D модели с уеб базирана технология и вертикално специализирана функционалност с цел осигуряване на най-завладяващия kонцептуален дизайн на модела за инфраструктурните инженери.

   InfraWorks помага на организациите:

   • Предоставя възможност на заинтересованите страни да се уверят в цялостния потенциал на проекта;
   • Спестява време и пари чрез автоматизирана интеграция на данни от множество източници.

   Потребителите харесват InfraWorks, защото могат:
   • Възможно и лесно да представят предварителното намерение за дизайн в контекста на реалния свят.
   • Безпроблемно да комуникират и сътрудничат с вътрешни и външни заинтересовани страни през целия жизнен цикъл на проекта.
   • Да използват ефективно достъпа и да интегрират данните от множество източници в много точен модел.

   InfraWorks включва инструменти за концептуално проектиране.

   Примери:

   Уеб-базирана платформа

   MapGuide Open Source е уеб базирана платформа, която позволява на потребителите да разработват и внедряват приложения за уеб картографиране и геопространствени уеб услуги.

   MapGuide Open Source позволява на потребителите:

   • директен достъп до БД;
   • работа в интернет и локална мрежа;
   • използване на условни знаци и типове линии по БДС;
   • поддържа най-популярните геопространствени файлови формати, бази данни и стандарти;
   • бърза, мащабируема платформа;
   • поддържат богат достъп до пространствени данни, както вектор, така и растер;
   • предоставят пълен набор от пространствени анализи;
   • създават визуално ясни, реални и коректни картографски карти;
   • осигуряват възможно най-висока степен на интерактивност;
   • пълен достъп до обектите на Viewer и базите дзнни с PHP,JAVA и NET
   PowerPoint fileПусни видео

   PowerPoint fileпробвай в реално време